www.sjoukje67.nl
vraag@sjoukje67.nl

Sjoukje67 | Algemene voorwaarden

1.Algemeen:
Sjoukje67 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 24463259. Het BTW nummer is NL1821754981B01. Vrijwel al onze producten zijn gemaakt uit hergebruikte materialen, als gevolg hiervan zult u nooit een exact zelfde artikel kunnen bestellen.

2. Houtkleur:
Sloophout zoals door Sjoukje67 gebruikt heeft zijn eigen unieke kleur en tekening en heeft geen kleurnummer.

3.Aansprakelijkheid:
Meubelen die door Sjoukje67 zijn vervaardigd dienen ten alle tijden onder toezicht van volwassenen gebruikt te worden. Sjoukje67 neemt geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de door Sjoukje67 geleverde goederen.


4. Garantie:
De door Sjoukje67 gebruikte houtsoorten zijn krimp-en rekgevoelig (denk aan vochtpercentage) hout ‘leeft' onder invloed van het vochtgehalte in de leefomgeving.Extreme krimp of rek in een van onze meubelen, binnen 2 maanden na aanschaf, worden na beoordeling van een van onze vakmensen door Sjoukje67 gerepareed, danwel vervangen. Factuurdatum is geldig.Onze pallet-/steigerhouten meubelen worden vervaardigd uit zo goed mogelijk geselecteerd massief pallet-/steigerhout (vuren en grenen), waardoor een product ontstaat dat leeft. De uiterlijke kenmerken hiervan zijn kleur en nerfvariaties. Pallet-/steigerhout kan reageren op vocht en temperatuur verschillen. Scheurtjes en naadwerkingen kunnen en mogen om deze redenen optreden, en verminderen niet de waarde van het product. Om dat dit bij massief hout niet te voorkomen is, kunnen wij dit niet als klacht in behandeling nemen. Voorkom echter wel plotselinge temperatuur verschillen en plaats het meubel niet te dicht bij warmtebronnen of in direct zonlicht.Een meubel van pallet-/steigerhout heeft een doorleefde en robuuste uitstraling met de ‘ruwheid’ en ‘oneffenheid’ die hier bij past.

5. Reclame:
a.Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en -/ of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 na de verzenddatum te geschieden (van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert), dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.b. Een reclame als bedoeld in het eerste lid, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.c. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met reclame.

6.Meer- en minderwerk:
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeen gekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.Door Sjoukje67 te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De toepassing van het artikel 7A: 1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.Wijziging van de opdracht:
Wijziging van de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig schriftelijk aan Sjoukje67 ter kennis zijn gebracht. worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Sjoukje67 buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

8. Annuleren:
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Sjoukje67 al aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Sjoukje67 als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Sjoukje67 te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen. Op maat bestelde goederen kunnen niet geruild of geannuleerd worden. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Sjoukje67 zich alle rechten voor om volledig nakomen van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

9. Betalen:
Na ontvangst van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer ING 4208471 ten name van Sjoukje67 te Hardinxveld-Giessendam, wordt het artikel binnen 4 werkdagen opgestuurd naar het door u opgegeven adres. .Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te worden geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, ten kantore van Sjoukje67 of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Sjoukje67, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Sjoukje67 heeft.Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

10. Verzenden:
De door u bestelde artikelen worden met uiterste zorg verpakt. Voor verzenden is in alle gevallen het risico voor de koper.Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij hanteren de tarieven van POSTNL.nl voor verzending van tassen en keukentjes, voor verzending naar het buitenland gelden aangepaste tarieven Als u dat wenst, kunt u kiezen voor verzekerd verzenden door POSTNL.nl. U kunt dat aangeven bij uw bestelling. Problemen rondom verzenden en ontvangen worden volgens de vastgestelde procedure van POSTNL.nl opgelost. De gevolgen van foute adressering zijn voor rekening van de opdrachtgever.Alle meubelen worden bezorgd door ons eigen bezorg-team, hiervoor rekenen wij €0,30 per kilometer, vice-versa. Bij montage ter plaatse rekenen wij €40,- per uur.Mocht u overwegen uw meubels zelf af te halen, en deze zelf te plaatsen en/of te monteren, kunnen wij geen garantie verlenen. Keukentjes (50x100cm) kunnen verzonden worden voor €15,- binnen Nederland.Mocht u, om welke reden dan ook, besluiten uw meubels zelf op te halen, en deze ook zelf te monteren, zullen we u vragen een verlkaring te tekenen, waarin staat dat u de meubeltjes in perfecte staat aantrof bij het ophalen. Eventuele schade als gevolg van transport of montage welke niet zijn verricht door Sjoukje67, vallen niet onder de garantie.

11.Retourrecht:
Wenst u na het ontvangen van een bestelling om welke reden dan ook niet af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering, aan Sjoukje67 terug te sturen. U dient dat dan wel binnen 3 dagen schriftelijk of per e-mail te laten weten, onder vermelding van uw naam, adres, en bankrekeningnummer. Een product kan alleen geretourneerd worden indien het product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking is. Retourzendingen die worden verzonden door middel van "retour afzender" worden door ons niet geaccepteerd. (Als wij uw bestelling op speciaal verzoek hebben gemaakt of samengesteld, kan de bestelling niet gannuleerd of geretourneerd worden, zie art: 6) Binnen 30 dagen wordt uw geld teruggestort. De verzendkosten van de retourzending zijn voor de rekening van de klant.

12.Rechten, Wijzigingen
Sjoukje67 behoud zich het recht voor de inhoud van de website en Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Sjoukje67.

Schrijf-/typefouten voorbehouden

13. Persoonlijke gegevens:
Persoonlijke gegevens van klanten van Sjoukje67 worden met zorg behandeld, niet aan derden verstrekt en alleen gebruikt om bestellingen te verwerken.